Νέα|Προκηρύξεις

Πράσινο Ταμείο 2013
12/11/2013

PRASINO-TAMEIO.pngΟ φορέας διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης για το έτος 2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 885/1.4.2013 πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: "Φυσικό Περιβάλλον 2013" του Άξονα Προτεραιότητας 1 "Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών" του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Πράσινο Ταμείο με Κωδικό Πρόσκλησης: 17.1/2013.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 363/2013 Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, στις 23 Απριλίου 2013, με δράσεις που κάλυπταν κυρίως τις ανάγκες και δαπάνες του φορέα διαχείρισης οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) που είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης του φορέα.

Η πρόταση που υποβλήθηκε αφορούσε σε δράσεις που σχετίζονται με την προστασία και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και σε δράσεις σχετικές με την εποπτεία τήρησης των μέτρων αυτών από τρίτους.

Η προτεινόμενη πράξη του φορέα διαχείρισης, η διάρκεια υλοποίησης της οποίας ήταν η περίοδος 1.7.2013 έως 20.11.2013 (ήτοι 4,5 μήνες), εγκρίθηκε με την Αρ. Απόφασης 53.1/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και αφορούσε συνολικό προϋπολογισμό ύψους 32.800,00 €.

Η πράξη υλοποιήθηκε με οκτώ (8) επιμέρους υποέργα, τα εξής κατωτέρω:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Κάλυψη ιδίας συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης σε έργο LIFE+

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια ηλεκτρονικών μέσων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης δράσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και δράσεων παρακολούθησης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης δράσεων φύλαξης-επόπτευσης

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Συντηρήσεις εξοπλισμού, οχημάτων και κτιρίων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Προμήθεια ρουχισμού προσωπικού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων του ΦΔ.

Να σημειωθεί πως ο φορέας διαχείρισης υπέβαλε επίσης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1111/7-12-2012 πρόταση ύψους 5.000,00 €, για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: "Φυσικό Περιβάλλον 2013" του Άξονα Προτεραιότητας 2 "Συγχρηματοδότηση Προγραμμάτων LIFE +" του Πράσινου Ταμείου, σχετικά με την κάλυψη ιδίας συμμετοχής στον έργο LIFE PINUS «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης».

Κατόπιν εξέτασης των προτάσεων μας και για τους δύο Άξονες Προτεραιότητας από την Επιτροπή Έλεγχου των προτάσεων του Πράσινου Ταμείου, κρίθηκε προτιμητέο να γίνει συνδυαστική χρηματοδότηση και για τη συγκεκριμένη πρόταση. Έτσι, η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του φορέα σε έργο LIFE+ χρηματοδοτήθηκε κατά 4.000,00 € από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 και κατά 1.000,00 € από τον Άξονα Προτεραιότητας 2.

 

Επιστροφή στη λίστα με τα νέα